จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายจักรพงษ์ สายใยทอง บริเวณหมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
จำนวนเงินงบประมาณ :
393,483.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
393,483.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิงดิ้งพลัส และราคาที่เสนอ 393,483.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิงดิ้งพลัส และราคาที่ตกลง 390,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.31/2562
วันที่ทำสัญญา :
10 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 10:10:35