จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ดับบิลเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 62/4 หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง
จำนวนเงินงบประมาณ :
165,604.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
165,604.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 165,604.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 165,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.30/2562
วันที่ทำสัญญา :
27 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 09:56:54