จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง
จำนวนเงินงบประมาณ :
454,750.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
45,470.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 450,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 450,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.2/116/2562
วันที่ทำสัญญา :
11 มิ.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 11:32:55