จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากุมภวาปี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน บริเวณถนนไปวัดเวฬุวันสันติสุข บ้านผือ ม.19 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
จำนวนเงินงบประมาณ :
250,036.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
250,036.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ดี-ลีฟ อิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด /250,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ดี-ลีฟ อิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด /250,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
5522012
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขากุมภวาปี/6/2562
วันที่ทำสัญญา :
11 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 13:14:36