จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากุมภวาปี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลโนนสะอาด บริเวณถนนนามศิริ,ถนนนามศิริ1 และถนนนามศิริ 2 ชุมชนมิสัมพันธ์ ม.1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
199,711.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
199,711.50 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส / 199,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส / 199,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
5522012
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขากุมภวาปี/5/2562
วันที่ทำสัญญา :
10 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 12:44:23