จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากุมภวาปี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลปะโค บริเวณบ้านบุงหมากลาน-บ้านป่าหวาย ม.5 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
499,869.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
499,869.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ดี-ลีฟอิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด / 499,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ดี-ลีฟอิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด / 499,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
5522012
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขากุมภวาปี/4/2562
วันที่ทำสัญญา :
10 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 12:27:45