จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓ รายการ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
204,257.65 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
204,257.65 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,257.65 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,257.65 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-11 17:27:32