จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาดูแลสถานที่บริเวณถังน้ำใสบนเขาเขียว และบริเวณถังน้ำใสบนเขาสำโรง ปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
246,528.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
246,528.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. นายมงคล ไชยหมั่น ราคาที่เสนอ 230,400.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท รปภ. ยืนยงสงขลา 99 ราคาที่เสนอ 288,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.หจก. พรพิสุทธิเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 264,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายมงคล ไชยหมั่น
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 11:36:43