จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,207,602.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,207,602.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด และราคาที่เสนอ 1,207,602.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด และราคาที่ตกลง 1,207,602.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีเพียงรายเดียวที่มีข้อเสนอด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิคตรงตามวัตถุประสงค์
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.29/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-11 15:22:42