จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
11,213,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
10,988,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 10,888,000.00
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10,978,200.00 (ไม่ผ่านเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง 10,800,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง 10,800,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/187/2562
วันที่ทำสัญญา :
26 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-19 13:32:05