จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 4 กก./ชม. จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
46,010.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
46,010.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ไฮโดร อินสทรูเมนท์ คอนโทรล (ประเทศไทย)
ราคาที่เสนอ 46,010
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ไฮโดร อินสทรูเมนท์ คอนโทรล (ประเทศไทย)
ราคาที่เสนอ 46,010
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 10:01:30