จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยยิ่งทวี หมู่ที่ 2 บ้านโนนขมิ้น ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
183,375.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
183,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 183,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 182,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 10:05:47