จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการเจาะบ่อสำรวจ เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.บ้านบะฮี)
จำนวนเงินงบประมาณ :
163,710.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
163,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.จีโอเมคคานิคอล เซอร์วิสเซส 163,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.จีโอเมคคานิคอล เซอร์วิสเซส 162,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 13:14:52