จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสามพราน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจก.วีพีเอ.เรียลตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
458,132.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
458,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจ.กิจรุ่งโรจน์การช่าง
2.หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์
3.หจก.เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.กิจรุ่งโรจน์การช่าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 13:58:56