จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องจาร์เทสต์ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 2 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
135,890.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
135,890.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
ราคาที่เสนอ 135,890
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
ราคาที่ตกลง 135,890
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 10:19:02