จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 9 สถานี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
655,056.68 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
655,056.68 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก. รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป เสนอราคา ๕๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น.การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ๖๑๖,๕๘๐.๐๐ บาท
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะระ จำกัด เสนอราคา ๖๕๕,๐๕๖.๖๘ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บจก. รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป เสนอราคา ๕๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.5/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-22 13:48:20