จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ถังดับเพลิง จำนวน 64 ถัง
จำนวนเงินงบประมาณ :
174,410.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
174,410.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง โพรไวเดอร์ จำกัด 174,410.00บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง โพรไวเดอร์ จำกัด 174,410.00บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 14:53:32