จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา DMA จุดที่ ๑. DMA.Smart Logger สำนักงานประปา จุดที่ ๒. DMA.Smart Logger สถานีจ่ายน้ำปากพลี จุดที่ ๓. DMA.Smart Logger คลีนิคแพทย์โสภณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
164,780.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
164,780.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัทไบนารี่พลัส จำกัด เสนอ 164,780. บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้รับจ้างที่เกี่ยวกับระบบ DMA
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
เลขที่สัญญา :
15/2562
วันที่ทำสัญญา :
6 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-09 13:39:16