จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อเสริมแรงดัน HDPE ขนาด 160 มม. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,284,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,284,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 3,274,000.00 บาท
2. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 3,278,000.00 บาท
3. หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง(2000) เสนอราคา 3,280,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 3,274,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างฯ
วันที่ทำสัญญา :
25 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-09 09:03:29