จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อ มาตรชั่วคราวบ้านนายกุลเสกข์ ไกรศาสตร์ หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช
จำนวนเงินงบประมาณ :
135,746.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
122,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ เสนอราคา 122,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีฝีมือ และอุปกรณ์ที่พร้อมเข้าดำเนินงาน
ผู้บันทึก :
สุภาพร เอกบุตร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ดบ. 6/2562
วันที่ทำสัญญา :
21 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-09 16:39:50