จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
426,300.24 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
425,860.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 421,200.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
เลขที่สัญญา :
20/2562
วันที่ทำสัญญา :
13 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 13:57:14