จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
119,412.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
119,412.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางพวงทอง พุทสะท้าน ราคาที่เสนอ 108,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางพวงทอง พุทสะท้าน
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสอนราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 18/2562
วันที่ทำสัญญา :
11 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 13:42:48