จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท เอสพี กรุ๊ป 2019 จำกัด เลขที่ 300 ซ.โรงอิฐขุนราช ถ.สามสิบเมตร ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
107,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
107,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ 107,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาเท่ากับประมาณการ
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 15:19:37