จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) จำนวน 1 อัตรา ปี 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
201,960.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
201,960.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางสาวอรพิน เฉยน่วม ราคาที่เสนอ 201,960.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางสาวอรพิน เฉยน่วม ราคาที่ตกลง 201,960.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 14:48:49