จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานขุดลอกสระน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำท่าลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
154,080.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
154,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 154,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 10:42:10