จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณโรงงานพลาสติก หมู่ที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
309,796.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
309,796.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 309,796 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ปาสาณพงศ์
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.56/2562
วันที่ทำสัญญา :
3 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 17:33:20