จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
จำนวนเงินงบประมาณ :
148,730.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
148,730.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 148,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 148,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและราคาที่เสนออยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.รับได้
ผู้บันทึก :
เกศรินทร์ สุดขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาพัทลุง 28/62
วันที่ทำสัญญา :
9 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 17:50:04