จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างผลิตและจัดทำชุดแก้วคริสตัน 2 แบบ
จำนวนเงินงบประมาณ :
492,895.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
492,895.50 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท บ้านไท-คริสตัล เซรามิค จำกัด 492,895.50
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท บ้านไท-คริสตัล เซรามิค จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 14:50:25