จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
482,356.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
482,356.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
รายการที่ 1.เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่างชนิดตัวเลข
ผู้เสนอราคา 1. บจก.ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล เสนอราคา 21,400 บาท
2. บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค เสนอราคา 21,186 บาท
รายการที่ 2. เครื่องจาร์เทสต์ ชนิด 6 ใบพัด
ผู้เสนอราคา 1. บจก.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ เสนอราคา 70,620 บาท
2. บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค เสนอราคา 69,550 บาท
รายการที่ 3 เครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้ในงานสนาม
ผู้เสนอราคา 1. บจก.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ เสนอราคา 381,990 บาท
2. บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค เสนอราคา 375,570 บาท (คุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามที่กำหนด)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
รายการที่ 1.เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่างชนิดตัวเลข
บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค ราคา 21,186 บาท
รายการที่ 2. เครื่องจาร์เทสต์ ชนิด 6 ใบพัด
บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค ราคา 69,550 บาท
รายการที่ 3 เครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้ในงานสนาม
บจก.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคา 381,990 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
132/62
วันที่ทำสัญญา :
6 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 14:56:00