จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาดูแลสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
141,753.60 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
141,753.60 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ทรัพย์บูรพา ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 141,240.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ทรัพย์บูรพา ซัพพลาย จำกัด ราคาที่ตกลง 141,240.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.คญ.3/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 12:41:53