จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ นายณัฐวุฒิ อินนุ่ม
จำนวนเงินงบประมาณ :
146,691.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
125,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.สินทรัพย์การโยธา ราคาที่เสนอ 125,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สินทรัพย์การโยธา ราคาที่ตกลง 125,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.คญ.12/2562
วันที่ทำสัญญา :
23 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-19 14:02:57