จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการติดตั้งและวางท่อประปา ปี 2562 บ้านนาทราย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
300,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
298,248.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.วิลันตา 298,248 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.วิลันตา 297,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 15:26:17