จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเปลี่ยนชุดมอเตอร์สำหรับสวิตซ์เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบภายในห้องควบคุมไฟฟ้า อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
112,350.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
112,350.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 112,350.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 112,350.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2562
วันที่ทำสัญญา :
6 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 15:17:26