จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กิจวัฒนา กรุ๊ป จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
298,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
298,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรรรินทร์ธารา
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรรรินทร์ธารา
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 16:00:44