จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
จำนวนเงินงบประมาณ :
117,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
117,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บ.รักษาความปลอดภัย นราเซนทรัล กรุ๊ป จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บ.รักษาความปลอดภัย นราเซนทรัล กรุ๊ป จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
5552027
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.32/2562
วันที่ทำสัญญา :
19 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 09:21:56