จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบุคคภายนอก ทำหน้าที่ในการสูบ-จ่ายน้ำประจำวันและจ้างเหมาบุคคภายนอกปฏิบัติงานในงานผลิต ในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562)
จำนวนเงินงบประมาณ :
302,040.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
302,040.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บ.อาณาจักร ซี-เน็ต จก.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากเสนอราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดในหลักการ
ผู้บันทึก :
5552027
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 11:33:31