จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลนาแก้ว ที่บ้านป่าแข (ฝั่งขวาทาง) หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนเงินงบประมาณ :
200,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
200,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์น้ำลำปาง ราคาที่เสนอ 200,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์น้ำลำปาง ราคาที่เสนอ 200,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาเกาะคาที่ 11/2562
วันที่ทำสัญญา :
29 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 12:44:45