จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเบตง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการติดตั้งประตูน้ำลดแรงดันบริเวณเลยสะพานโครงถัก ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
233,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
249,310.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายสมชาย เศียรอุ่น และราคาที่เสนอ 248,775 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายสมชาย เศียรอุ่น และราคาที่ตกลง 248,775 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผู้รับจ้างรายเดียวและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอดิเรก ยะฝาด
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาเบตง 10/2562
วันที่ทำสัญญา :
6 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 21:39:47