จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๒ รายการ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
124,655.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
124,655.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เกรทพรีเมี่ยม เสนอราคาตำ่สุดเป็นเงิน 124,655 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เกรทพรีเมี่ยม เสนอราคาเป็นเงิน 124,655 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-04 16:53:44