จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสังขะ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายศักดิ์ชัย พงษ์เพชร ม.3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
จำนวนเงินงบประมาณ :
119,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
119,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.พีบี รุ่งทรัพย์ จำนวน 119,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พีบี รุ่งทรัพย์
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาตามงบประมาณที่กำหนด
ผู้บันทึก :
มธุรส สุดหอม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-04 15:38:28