จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.2+300-กม.4+800 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,945,260.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,945,260.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,940,980 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,940,980 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/137/2562
วันที่ทำสัญญา :
18 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-04 14:01:13