จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ SCADA โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) สถานีจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสงขลา และสถานีเพิ่มแรงดันเขาสำโรง
จำนวนเงินงบประมาณ :
294,785.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
294,785.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ยูนิตี้ โฟกัส จำกัด ราคาที่เสนอ 294,785.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.L.E.K.ENGINEERING CO.,LTD ราคาที่เสนอ 369,150.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท เทคอินทิเกรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 362,730.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บริษัท ยูนิตี้ โฟกัส จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วน ราคาที่เสนอเท่ากับงบประมาณ
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-04 11:51:11