จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกูแบ บลือดี หมู่ที่ 13 ถนนโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (โดยจังหวัดนราธิวาส)
จำนวนเงินงบประมาณ :
177,302.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
177,302.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บ.เทคโนไลน์คอเปอร์เรชั่น จก.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บ.เทคโนไลน์คอเปอร์เรชั่น จก.
เหตุผลที่คัดเลือก :
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
5552027
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.18/2562
วันที่ทำสัญญา :
9 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 18:18:46