จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ)พนักงานขับรถยนต์รถบรรทุกน้ำ
จำนวนเงินงบประมาณ :
128,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
128,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัทรักษาความปลอดภัย ยืนยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 216,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ 198,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.หจก.พรพิสุทธเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 192,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.นายศรายุทธ และเจิรญ ราคาที่เสนอ 120,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายศรายุท และเจริญ
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 16:47:14