จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในบริเวณ กปภ.ข.๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จำนวนเงินงบประมาณ :
111,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
111,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายพรยศ แก่นการ เสนอราคารวมเป็นเงิน 111,600.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายพรยศ แก่นการ เสนอราคารวมเป็นเงิน 111,600.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/5/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-18 10:19:58