จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาถ่ายเอกสารภายใน กปภ.ข.๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จำนวนเงินงบประมาณ :
331,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
331,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางวรันณ์ธรณ์ เทพาอภรักษ์ เสนอราคาดังนี้
๑. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๓ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๓.๐๐ บาท (เงินสามบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
๒. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๐.๕๐ บาท (เงินห้าสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
๓. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด F๔ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๐.๗๕ บาท (เงินเจ็ดสิบห้าสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางวรันณ์ธรณ์ เทพาอภรักษ์ เสนอราคาดังนี้
๑. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๓ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๓.๐๐ บาท (เงินสามบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
๒. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๐.๕๐ บาท (เงินห้าสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
๓. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด F๔ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๐.๗๕ บาท (เงินเจ็ดสิบห้าสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/3/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 15:34:31