จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
410,880.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
410,880.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท รักษาความปลอดภัยยืนยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 410,880.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 422,436.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.อาร์.บุญรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 462,240.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัทรักษาความปลอดภัย ยืนยงสงขลา 99 จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาไม่สูงกว่างบประมาณ
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 16:24:41