จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
บุคคลภายนอกบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
878,640.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
878,640.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที 791,952.-, บจก.รักษาความปลอดภัย ขอนแก่น ซีเคียว การ์ด 671,040.-, บจก.รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด 770,400.-, บจก.รักษาความปลอดภีบ เดอะซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด 568,752.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.รักษาความปลอดภีบ เดอะซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด 568,752.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 11:54:53