จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งชุดระบายตะกอนอัตโนมัติในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จำนวน 30 จุด
จำนวนเงินงบประมาณ :
266,109.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
266,109.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท รัตนชลวิศวกรรม จำกัด ราคา 266,109 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รัตนชลวิศวกรรม จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 16:24:42