จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2562
จำนวนเงินงบประมาณ :
192,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
192,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.วิลันตา 192,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.วิลันตา 191,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-09 09:38:49